Melodia curentă

Titlu

Artist


Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui începe înscrierile pentru școala de jandarmi. Sunt 400 de locuri de Subofițer de jandarm

Scris de pe februarie 13, 2021

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui „General de brigada Mihail Racovita” a anunțat că recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere organizat în anul 2021 în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.

Oferta educațională:

Numărul de locuri la unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne

Unitatea de învățământ

Specialitatea / calificarea

Nr. total locuri

Nr. locuri

Nr. locuri / beneficiar

Dintre care

Romi

Minorități

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Grigore Alexandru GhicaDrăgășani

Subofițer de jandarm

200

155 IGJR, 25 SIE și 20 SPP

4

IGJR

2

IGJR

Şcoala Militară de Subofiţeri de JandarmiPetru Rareş” – Fălticeni

200

175 IGJR, 25 SIE

4

IGJR

2

IGJR

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție CivilăPavel ZărnescBoldești

Maistru militar auto

22

5 IGJR, 5 IGSU, 2 DGPI,, 1 CMPS, 3 GGCTI, 1 DGA, 4 IGPR,1 IGAV

 

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

a) completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare.

Criterii de recrutare și selecție:

Pentru a participa la concursul de admitere la unitățile de învățământ ale Jandarmeriei Române, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții și criterii specifice:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Depunerea cererilor de înscriere:

Cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul anunț, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la unitatea de recrutare în perioada 15 28 februarie 2021, în intervalul  orar 08.00-16.00.

La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs.

Codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, se menționează în scris, în cererea de înscriere, de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acestea pe bază de semnătură.

Inspectoartul de Jandarmi Județean Vaslui este arondat Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni.

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare:

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa 2 la Ordinul MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin completarea cererii-tip de înscriere la concurs și al declarației prin care confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora candidatul își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice potrivit anexelor nr. 1 și 4 ale Dispoziţiei-cadru nr. II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, cu modificările și completările aduse prin Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11297 din 01.02.2021.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 10 martie 2021.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2021 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată).

2. Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2021:

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

 • Ordinului M.A.I. nr. 105/2020  cu avizul APT“ pentru admitere în unităţi MAI” (conform Anexei 2 la prezentul anunț);

Documentele vor fi introduse, obligatoriu, în dosarele de concurs (dosare plic) în ordinea prevăzută în alineatul anterior.

Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele solicitate la lit. b)-d) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare nu se mai realizează.

            Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 4, la prezentul anunț.

Dosarul de recrutare conține și documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat (prevăzut în anexa nr. 5, la prezentul anunț).

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.

Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.

După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați „INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

a) copia diplomei echivalente obținută în străinătate;

b) traducerea legalizată a diplomei echivalente;

c) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea rezultatului final sunt retraşi din concurs.

Evaluarea psihologică:

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 08 martie 2021, în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de catre structurile cu atribuții de recrutare.

Centrele zonale de selecție:

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în centrele zonale de selecție potrivit arondării.

Inspectoartul de Jandarmi Județean Vaslui este arondat Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni .

Susținerea probei de evaluare a performanței fizice:

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține, în perioada 18 martie-24 martie 2021, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării.

Repartizarea în vederea susținerii probei prevăzute la alin. (1) se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia.

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Rezultatele obținute la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice (nepromovat/ promovat) se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și unităților de recrutare.

Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.

Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor:

Proba de verificare a cunoștințelor se susține, în data de 27 martie 2021, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor se realizează în spații destinate, pe timpul desfășurării probei, exclusiv acesteia.

Listaprovizoriecu ierarhizarea candidațilorse afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Pentru a promova proba de verificare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5.

Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 1. nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
 2. nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
 3. nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
 4. media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
 5. media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute anterior, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere în școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne este prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul anunț.

Soluționarea contestațiilor:

Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ pentru care a candidat și se soluționează în termenul prevăzut prin calendarul concursului de admitere, la sediul acesteia. Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

            Rezultatele contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestațiilor.

Listaprovizoriecu ierarhizarea candidațilordupă soluționarea contestațiilorse afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Examinarea medicală:

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

Unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Unitățile de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie:

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Afișarea rezultatelor finale:

Sunt declarați „ADMIS” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 17 aprilie 2021.

Recrutarea şi selecţia candidaţilor beneficiari ai prevederilor Ordinului MAI  nr. 35/2014

şi Ordinului MAI nr. 108/2014

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI  nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului MAI nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor.

Persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

După analiza realizată la nivelul D.G.M.R.U. privind propunerea de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, în vederea informării solicitantului, unității de recrutare și instituției de învățământ pentru care optează acesta în sensul rezervării locului la admitere, în situația promovării etapelor de recrutare și selecție prevăzute.

În situația în care solicitarea a fost aprobată până la data susținerii probelor eliminatorii, constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală și evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare și selecție, similar celorlalți candidați.

Dosarul de recrutare pentru candidatul care a fost declarat apt din punct de vedere medical și psihologic este transmis de unitatea de recrutare instituției de învățământ pentru care optează.

În situația în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susținerea probelor de selecție potrivit graficului/calendarului de admitere al instituției de învățământ pentru care a optat, respectiv contravizita medicală și evaluarea performanței fizice, D.G.M.R.U. informează solicitantul și unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru sesiunea următoare de admitere, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor și criteriilor de recrutare.

În funcție de cererile de înmatriculare aprobate și promovarea probelor eliminatorii, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

Alte precizări:

Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și Consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial a1 Ministerului Afacerilor Interne sau al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, www.jandarmeriavaslui.ro.

Activitățile de recrutare și selecție se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID -19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul practic-aplicativ, etc.).

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon: 0235/312373, interior 24407, 24530, luni-vineri, între orele 0830-1600.

Candidaţii vor fi planificaţi pentru examinarea psihologică, prin grija Serviciului Resurse Umane. Detaliile privind planificarea evaluării psihologice va face obiectul altor informări ulterioare care vor fi postate pe pagina de web –  www.jandarmeriavaslui.ro, precum şi la avizierul unităţii.

Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului a fost postat pe pagina de web www.jandarmeriavaslui.ro, precum şi la avizierul unităţii.

ANEXE:

Anexa nr. 1

Cerere de înscriere;

Anexa nr. 2

Adeverință medicală medic de familie – Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020;

Anexa nr. 3

Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specific;

Anexa nr. 4

Model declarație minorițăți și candidați care provin din sistemul de protecţie social;

Anexa nr. 5

Consiomțământ – Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020;

Anexa nr. 6

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere în școlile postliceale ale M.A.I.;

 


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *