Ne puteti urmări și pe:

ANUNȚ IMPORTANT pentru  părinți  și  copii

MUNICIPIUL BÂRLAD
Direcția de Asistență Socială

La data de 12 august 2020 a intrat în vigoare O.U.G nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport  electronic ,  in cuantum de  500 lei /  an:

-copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
-copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
-copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.

Beneficiază de sprijin educațional copiii din familiile defavorizate formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. Beneficiază de sprijin educațional şi copiii din familiile defavorizate formate din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta.Pentru acordarea sprijinului educațional se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

CONDIȚII DE ACORDARE:

– copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Bârlad;
  venitul lunar net pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la 284 de lei.
 • părintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să facă dovada înscrierii copilului într-o unitate de învăţământ preşcolar în anul școlar 2020-2021

– copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar și gimnazial:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Bârlad;
 • venitul lunar net pe membru de familie este de până la 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv până la 1.115 lei;
 • părintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să facă dovada înscrierii copilului într-o unitate de învăţământ preşcolar în anul școlar 2020-2021.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 31.08.2020-10.09.2020 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Bârlad, str. 1 Decembrie nr. 21, camera 13, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele documente justificative:

 • acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
 • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
 • hotărârea instanței de judecată privind delegarea temporară a autorității părintești pe durata lipsei părintelui/părinților, în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Beneficiarul sprijinului educațional este copilul.

Cererea completată și documentele solicitate pot fi transmise și electronic la următoarea adresa de e-mail: barlad@vs.e-adm.ro. Modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Municipului Bârlad, la secțiunea adresată Direcției de Asistență Socială Bârlad.

Atașăm documentul integral:

MUNICIPIUL-BÂRLAD

Ne puteti urmări și pe: