Ne puteti urmări și pe:

Începând de luni, 24 august, Primăria municipiului Rădăuţi demarează acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. De acestea beneficiază categoriile cele mai defavorizate de elevi din învăţământul de stat preşcolar (grădiniţă), primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Pentru anul şcolar 2020-2021, sprijinul financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic are o valoare de 500 de lei/an şcolar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale şcolare necesare frecventării şcolii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

Destinatar final al acestui sprijin educaţional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Rădăuţi;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la

1.115 lei pentru copiii înscrişi în învăţământul de stat primar şi gimnazial;

 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 284 lei pentru copiii înscrişi în învăţământul de stat preşcolar;
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală.

Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24.08.2020 – 04.09.2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Rădăuţi, str.Volovăţului nr.47, însoţite de următoarele acte doveditoare:

 • acte de identitate ale părinţilor, repezentantului legal (copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal în copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei;
 • dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/ hotărârea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească dc instituire a tutelei/ dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naştere ale copiilor copie ; dovada înscrierii la grădiniţă/ şcoală;
 • certificat de deces părinte (unde este cazul) copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz);
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor şi, după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei (după caz).

Cererea poate fi transmisă şi electronic la următoarea adresă de e-mail a instituţiei: mmironescu@primariaradauti.ro şi poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipiului Rădăuţi, www.primariaradauli.ro la secţiunea adresată Direcţiei de Asistenţă Socială Rădăuţi

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce se regăsesc în evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială Rădăuţi tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligaţia să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniţă/şcoală pentru anul 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse. însoţite de actele doveditoare se va realiza în perioada 07.09.2020 – 08.09.2020, urmând ca Direcţia de Asistenţă Socială Rădăuţi să înainteze lista destinatarilor finali către Instituţia Prefectului Judeţului Suceava până la data de 08.09.2020, orele 12,00.

Direcţia de Asistenţă Socială Rădăuţi are obligaţia de a actualiza lunar lista destinatarilor finali şi de a o înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, ca atare, sunt acceptate şi solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Menţionăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an şcolar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localităţii de domiciliu.

Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

De asemenea, informaţii suplimentare se pot solicita şi telefonic la numerele: 0230/561165 sau 0728/219807.

Ne puteti urmări și pe: