Ne puteti urmări și pe:

Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 23.07.2020, ora 12:00, desfășurată online prin intermediul aplicației ZOOM, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ.

Iată care sunt proiectele de hotărâre:

  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020; Iniţiator – Primar Dragoș Chitic;

            2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;

                        – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

            3. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, sesiunea a III-a, august-decembrie 2020;

                        – iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan

            4. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 – ”Cultură, recreere și religie” și din capitolul 65.02 – ”Învățământ”;

                          – iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan

            5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții propus privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public, urmărindu-se îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED în municipiul Piatra Neamț;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            6. HOTĂRÂRE privind modificarea dimensiunilor străzii Humăriei din municipiul Piatra Neamț;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            7. HOTĂRÂRE privind modificarea dimensiunilor străzii Hangului din municipiul Piatra Neamț;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            8. HOTĂRÂRE privind modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului cu NC 51289 din municipiul Piatra Neamț;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            9. HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Piatra Neamț, prin contribuție proprie, la cheltuielile ocazionate de achiziționarea de servicii de asistență tehnică în vederea elaborării unui studiu de oportunitate, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitare ECONEAMȚ;

                          – iniţiator –Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            10. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț domeniul public;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            11. HOTĂRÂRE pentru încheierea unui Acord de principiu privind participarea municipiului Piatra Neamț la cofinanțarea obiectivului de investiție Înființare distribuție de gaze naturale în localitatea Doamna, aparținătoare municipiului Piatra Neamț, jud.Neamț;

                          – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

            12. HOTĂRÂRE privind atestarea persoanelor care doresc să exercite meseria de administrator de condominii;

                          – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț și a tarifelor aferente prestării serviciului;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;

                          – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

15. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în ciclul antepreșcolar 2020-2021, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS – CoV-2;

                          – iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan

            16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

                          – iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan

17. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Taxe și Impozite a municipiul Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și completările ulterioare;

                          – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

            18. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la HCL nr.113/23.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;

                          – iniţiator – Primar Dragoș Chitic

            19. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            20. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, în suprafață de 679 mp, situat în str. Dărmănești nr. 47;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            22. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public/privat aparținând municipiului Piatra Neamț, pentru terase sezoniere și comerț stradal;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            23. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunului imobil teren în suprafață de 7 mp, situat în b-dul Traian nr. 17, bl. A4, sc. C și concesionarea directă către S.C. SMART COM S.R.L., pentru amenajare vitrină pe aliniamentul balconului de la etaj;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            24. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu, în suprafață de 16,98 mp, situat în B-dul Decebal nr. 3, bl.E2, cu destinația activități de birou;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            25. HOTĂRÂRE privind vânzarea bunului imobil apartament nr. 12, situat în str. Clement Pompiliu nr. 2, bl. 2, et. 3, obiectiv de investiție proprietate privată a statului – locuință ANL, și a terenului cotă parte indiviză aferent acestuia, proprietate privată a municipiului Piatra Neamț;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            26. HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a bunului imobil-teren, în suprafață de 80 mp, situat în str. Baltagului f.n., zona Piața Agroalimentară Sf. Gheorghe, în vederea desfășurării activității de depozitare și vânzare flori;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            27. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a bunului imobil teren, în suprafață de 200 m.p., situat în b-dul Republicii nr. 14, identificat prin NC 65574;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            28. HOTĂRÂRE privind actualizarea contractelor cadru de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuințe ce aparțin fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            29. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            30. HOTĂRÂRE privind darea în administrare către IPJ Neamț a unor imobile din incinta Colegiului Gheorghe Cartianu situat în b-dul Traian nr. 31, până la sfârșitul anului 2023;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            31. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

32. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 5.1 ”Tarife” la HCL nr. 294 din 26.09.2019 privind aprobarea unor regulamente –cadru, cu modificările și completările ulterioare;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            33. HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, în vederea amplasării unui panou publicitar;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            34. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

            35. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI URBTRANS”;

                          – iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu

Ne puteti urmări și pe: