Ne puteti urmări și pe:

Ministerul Apărării Naţionale organizează o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României.

Astfel, pentru anul 2020, sunt disponibile 1.059 de locuri de rezervişti voluntari (maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi), în unităţi militare din judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Sibiu, Tulcea, Vrancea şi din municipiul Bucureşti, informează un comunicat transmis Agerpres de MapN.

Pentru înscriere doritorii se pot prezenta, până la data de 10 iulie, atât la sediul Centrului Militar Zonal/Judeţean/de Sector, pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, cât şi la alt Centru Militar Zonal/Judeţean/de Sector, în situaţia în care locul de muncă sau reşedinţa temporară diferă de localitatea de domiciliu, menționează digi24.ro.

La prezentare candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente:

* actul de identitate, în original şi copie;
* certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii;
* acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi copie;
* permisul de conducere (pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului presupune conducerea tehnicii specifice), în original şi copie;
* livretul militar (numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist), în original şi copie.

Candidaţii care optează pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României vor completa o cerere de înscriere.

Ulterior, personalul recrutor din cadrul Centrului Militar Zonal/Judeţean/de Sector va informa candidaţii cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară unde va avea loc examinarea medicală şi unitatea militară/ centrul de instruire în care se va executa programul de instruire iniţială (pentru candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară).

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte orientarea către arme/servicii şi specialităţi militare pentru care aceştia prezintă abilităţi şi aptitudini.

Recrutare, selecție și formare. Drepturi și obligații

Cetățenii români care urmează să devină rezerviști voluntari trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani și să îndeplinească, cumulativ, condiții generale și specifice de recrutare și selecție, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte.

Acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. De asemenea, trebuie să îndeplinească, tot cumulativ, și condiţiile:

 -să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;

-să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

-să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;

-să cunoască limba română, scris și vorbit.

Modul de executare a selecției rezerviștilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale.

Selecția este obligatorie pentru toți cetățenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar. Dacă după efectuarea selecției cetățenii declarați admiși nu mai doresc să devină rezerviști voluntari, sunt obligați să suporte cheltuielile generate de recrutare și selecție.

După executarea selecției, cetățenii care nu au îndeplinit serviciul militar activ, declarați admiși, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire inițială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Programul de instruire inițială se desfășoară în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naționale. Pe durata programului de instruire inițială, participanții au aceleași drepturi, facilități și îndatoriri ca soldații profesioniști în activitate.

Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcție corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruiește.

Cetățenii care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire inițială. Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.

Ministerul Apărării Naționale poate încheia contracte cu rezerviștii proveniți din rândul cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, care au încetat raporturile de serviciu cu instituția. În cazul acestora, durata primului contract este de maximum 3 ani. În situația în care contractul se încheie în termen de 3 ani de la trecerea în rezervă, rezerviștii nu mai participă la instruirile anuale.

Îndatoriri

Pe durata contractului, rezerviștii voluntari au următoarele îndatoriri:

-să fie devotați statului român și instituției cu care au încheiat contractul;

-să respecte și să apere valorile democrației constituționale;

-să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare și –să execute întocmai și la timp ordinele comandanților și șefilor;

-să îndeplinească cu loialitate și profesionalism îndatoririle specifice funcției în care sunt încadrați;

-să participe necondiționat la instruire și îndeplinirea misiunilor, pe teritoriul național, și la misiuni în afara teritoriului național, potrivit obligațiilor asumate de România prin tratate internaționale, în funcție de cerințele Ministerului Apărării Naționale, conform legii;

-să își perfecționeze pregătirea și să se instruiască temeinic pentru îndeplinirea misiunilor primite;

-să acționeze pentru întrebuințarea regulamentară și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și armamentului, precum și pentru folosirea și administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

-să înștiințeze de îndată unitatea cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidență și anunțare, precum și despre părăsirea localității de domiciliu/reședință pentru o perioadă mai mare de 48 de ore;

-să prețuiască onoarea și tradițiile de luptă ale instituției cu care au încheiat contract și ale armei de care aparțin, precum și demnitatea gradului și a uniformei pe care o poartă;

-să păstreze cu strictețe secretul de stat și de serviciu, precum și caracterul confidențial al activităților pe care le desfășoară și al informațiilor pe care le dețin.

Drepturi

Pentru perioadele în care participă la instruire și la îndeplinirea misiunilor în structurile în care sunt încadrați, rezerviștii voluntari beneficiază de următoarele drepturi și facilități:

-drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

-primă de fidelitate, egală cu solda de funcție și de grad, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deținut și funcția încadrată la data plății, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani;

-drepturi de echipare și de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

-măsuri de protecție socială, asistență medicală și medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

-pensii și despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul și din cauza activităților desfășurate în perioadele pregătirii, concentrării și mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate;

-recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate;

-cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcție de nevoile unităților militare;

-decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reședință pe timpul chemării de către unitățile militare, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului apărării naționale;

-selecționarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.

În perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadrați, rezerviștii voluntari beneficiază lunar de o remunerație, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcție pe care sunt încadrați, conform contractului încheiat și solda gradului deținut.

În această perioadă, sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remunerația lunară este venit supus impozitului pe venit și bază de calcul al contribuțiilor sociale, datorate potrivit legii.

Ne puteti urmări și pe: