Ne puteti urmări și pe:

Inspectoratul Școlar Județean spune „pas” dezbaterii publice de astăzi

Primăria municipiului Bârlad a invitat astăzi, cu începere de la ora 12, în sala mică a Cinematografului „Victoria” pe toți bârlădenii interesați de proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Bârlad. Primii care au declinat invitația au fost reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.


Inspectoratul Școlar Județean spune „pas” dezbaterii publice de astăzi

Printr-un comunicat de presă, inspectorul șef Gabriela Plăcintă prezintă punctele de vedere ale instituției pe care o manageriază în legătură cu un subiect fierbinte: soarta școlii generale nr-6 din Bârlad.
„Această temă a fost îndelung dezbătută anterior şi asupra acestei speţe s-a pronunţat’chiar şi o instanţă de judecată, după cum vă vom expune în cele ce urmează. În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, autoritatea administraţiei publice putea stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru a supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare. Persoanele sau organizaţiile interesate aveau dreptul să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la respectivul proiect de act normativ . Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea
unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de
către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. Proiectul de act normativ trebuia
transmis spre analiză şi avizare Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui numai după definitivare, pe baza observaţiilor si propunérilor formulate în urma dezbateri ¡publice.
Legea nr. 52/2003 prevede şi regulile după care se desfăşoară dezbaterile publice şi persoanele care au obligaţia să participe la aceste dezbateri publice.
Având în vedere că s-a decis organizarea unei dezbateri publice, sperăm să li se comunice participanţilor care este cadrul legal care reglementează organizarea reţelei şcolare:
-prevederile articolului 19, alin. 1, lit. b din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de’învăţâmănt de stat au personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează, după caz, astfel:
a)cu minimum 300 de elevi
b)cu minimum 300 de elevi preşcolari şi antepreşcolari
-prevederile articolului 19, alin. 4 din aceeaşi lege: Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei pubfice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea,funcţionarea şi după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică – şi’subordonate aceluiaşi ordonator principal dé credite, în condiţiile legii.
În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu aprobă organizarea reţelei şcolare prevăzute la alin. (2), ministrul educaţiei naţionale emite, până la sfârsitui anului şcolar, un ordin cu privire la aprobarea reţelei şcolare, inclusiv pentru înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau divizarea unităţilor de învăţământ de stat, confesional si particular pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, cuprinzând toate grupele de nivel preşcolar.
Se impune informarea persoanele interesate că reorganizarea celor două unităti de învăţământ din
municipiul Bârlad (Şcoala Gimnazială “Victor loan Popa’ Bârlad si Şcoala Gimnazială “Principesa Elena Bibescu” Bârlad) s-a făcut în conformitate cu prevederile articolului 19, alin. 1. lit. b din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Metodologiei de aprobare a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei pentru învățământul preuniversitar pentru anul 2018-2019, aprobată prin Ordinul IVL.E.N. nr. 5472/2017.
În decembrie 2017, Primăria Municipiului Bârlad a iniţiat un proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Bârlad pentru anul şcolar 2018-2019. Având în vedere că în anul şcolar 2018-2019, Şcoala Gimnazială „Victor loan Popa” Bârlad urma să aibă, conform propunerilor planului de şcolarizare, 285copii ( 240 de elevi si 45 de preşcolari], efectivele scăzând sub minimul de 300 prevăzut de lege, în acest proiect ați propus ca Şcoala Gimnaziala „Victor loan Popa” Bârlad să fie structură arondată Şcolii Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu” Bârlad, care urma să aibă, conform propunerilor planului de şcolarizare, 318 copii ( 219 de elevi si 99 de preşcolari).
Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, în şedinţa din 15 decembrie 2017, a acordat avizul conform pentru organizarea reţelei şcolare în varianta propusă de dumneavoastră, având în vedere că Şcoala Gimnazială „Victor loan Popa” Bârlad nu mai îndeplinea condiţiile pentru a fi unitate cu personalitate juridică.
Consiliul local al Municipiului Bârlad a adoptat Hotărârea nr. 121 / 24.04.2018, hotărâre care la punctul 8 din anexă prevedea reorganizarea celor două unităti de învăţământ. în baza acestei hotărâri, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui a emis Decizia nr. 419/ 15 mai 2018 prin care s-a dispus că, începând cu 1 septembrie 2018, Şcoala Gimnazială “Victor loan Popa” Bârlad și structura sa Grădiniţa cu program normal nr. 18 Bârlad, devin structuri ale Scolii Gimnaziale “Principesa Elena Bibescu” Bârlad. Şcoala Gimnazială “Victor loan Popa” Bârlad nu s-a desfiinţat ca instituţie, a devenit structură, dar si-a păstrat sediul, denumirea, iar cadrele didactice si elevii îsi desfăşoară activitatea în aceeaşi locaţie. Reorganizarea celor două unităti nu a afectat personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
Două cadre didactice (prof. Gheorghiu Adrian şi prof. Lupu Alexandru Iulian) au contestat în instanţă Hotărârea nr. 121 / 24.04.2018 emisă de Consiliul local al municipiului Bârlad şi Decizia nr. 419/ 15 mai 20l8 emisă de inspectorul şcolar general. Asupra legalităţii hotărârilor de reorganizare a celor două unităti de învăţământ preuniversitar din municipiul Bârlad s-a pronunţat Tribunalul Vaslui, în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. 1407/89/2018. Prin sentinţa civilă nr. 329/CA/2018, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea de anulare a celor două hotărâri, deşi Consiliul local al municipiului Bârlad nu a formulat întâmpinare și nu a trimis niciun reprezentant în instanță pentru a susţine legalitatea hotărârii nr. 121 / 24.04.2018. Sentinţa a rămas definitivă, nefiind atacată cu recurs.
Îi informăm pe toti cei interesaţi de această speţă și asupra faptului că Instituţia Prefectului Vaslui a invalidat prima hotărâre referitoare la reţeaua şcolară propusă pentru anul şcolar 2019-2020.
În nenumărate rânduri, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui au adus la cunoştinţă opiniei publice problematica scăderii populaţiei şcolare la nivelul judeţului,în această situaţie fiind şi zona Podeni astfel încât, în cerinţele impuse de actuala Lege a educaţiei naţionale, Şcoala Gimnazială „Victor loan Popa” Bârlad nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a redeveni unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
Conform datelor din S.I.I.R., în anul şcolar 2019-2020, la această structură sunt înscrişi în total 253 copii (105 elevi la ciclul primar, 103 elevi la gimnaziu și 45 preşcolari la Grădiniţa cu program normal nr. 18). Conform planului de şcolarizare propus, în anul şcolar 2020-2021, la această structură vor fi şcolarizaţi în total 240 copii (99 elevi la ciclul primar, 111 elevi la clasele gimnaziale şi 30 preşcolari la Grădiniţa cu program normal.
Până în prezent, niciun reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui nu a mai fost invitat oficial la nicio dezbatere referitoare la organizarea reţelei şcolare din municipiul Bârlad. Ţinem să reamintim că, în 2017, inspectorul şcolar general a participat, din proprie iniţiativă, la lucrările Comisiei de cultură şi învăţământ din Consiliul Local şi la discuţii cu domnul primar, iar în’2019 a participat din proprie iniţiativă la şedinţa consiliului local, când s-a aprobat hotărârea de organizare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2019- 2020.
Nu ne aşteptam ca şi în acest an să se tergiverseze nejustificat emiterea Hotărârii Consiliului Local Bârlad privind organizarea reţelei şcolare, după ce ni s-a transmis proiectul de hotărâre şi am acordat avizul în termenele prevăzute de Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari si elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul M.E.N. ni. 5090/ 30’august 2019.
Iniţiativa organizării unei dezbateri publice legate de reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2020-2021 este tardivă şi nu e în concordanţă cu prevederile legale.
În concluzie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui face apel la o abordare corectă, reală, echilibrată, ferită de tensiuni si animozităţi create de lipsa de informare ori de speculaţii cu caracter politicianist şi, mai ales, conformă legislaţiei în vigoare. În acelaşi timp, instituţia noastră se delimitează clar de astfel de întruniri cu caracter vădit electoral precum această falsă dezbatere, declanşată într-o notă de populism accentuat, care nu este de nici un folos comunităţii locale bârlădene” a transmis Gabriela Plăcintă, inspector șef la IȘJ Vaslui.

 

Cristina Rădulescu

Articolul Inspectoratul Școlar Județean spune „pas” dezbaterii publice de astăzi apare prima dată în JurnaldeBarlad.ro – Stiri din Barlad – Ziar Online.

Ne puteti urmări și pe: