Current track

Title

Artist


Luni, 23 decembrie 2019, orele 10.00, şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi

Written by on decembrie 21, 2019

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi în şedinţă ordinară în data de  23.12.2019, ora 10:00 în sala de şedinţe a consiliului local cu proiectul ordinii de zi din anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
PROIECTUL ORDINII DE ZI al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 23.12.2019
1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.11.2019.
2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.11.2019.
3. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 09.12.2019.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi” iniţiator, primar Nistor Tatar;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi” –iniţiator primar Nistor Tatar;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tatar;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi de natură contractuală în funcţii publice şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020- iniţiator primar Nistor Tatar;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionarea a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere precum şi a modelului acordului de rezervare –iniţiator primar Nistor Tatar;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a alegerii modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi –iniţiator primar Nistor Tatar;
11. Proiect de hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Rădăuţi, pentru anul şcolar 2020-2021 – iniţiator primar, Nistor Tatar;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Mihai Pitei f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral:54093 – iniţiator primar Nistor Tatar;
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 2/2019, H.C.L. nr. 13/2019, H.C.L. nr. 18/2019 şi H.C.L. nr. 276/2018 în sensul îndreptării erorilor materiale strecurate în cuprinsul hotărârilor menţionate iniţiator primar Nistor Tatar;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire locuinţă unifamilială cu regim de înălţime P+M şi împrejmuire, pe strada Frâncei f. nr., în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” – iniţiator primar Nistor Tatar;
15. Proiect de hotărâre privind închirierea camerei nr. 34 din imobilul situate în Mun. Rădăuţi str. Piaţa Unirii nr. 67 – etaj, către Partidul Libertate, Unitatea şi Solidaritate – iniţiator, primar Nistor Tatar;
16. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiul Rădăuţi, proprietar al imobilului identificat cadastral cu nr. 49018 – C1 – U2, pentru schimbarea de destinaţie din spaţiu de locuit în spaţiu comercial a apartamentului nr. 1 situat în strada Piaţa Garoafelor nr. 3, identificat cadastral cu nr. 49018-C1-U1iniţiator, primar Nistor Tatar;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, str. Luncii şi prelungire str. Luncii, către S.C. ELECTROCAR S.R.L, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a spaţiului comercial aparţinând S.C. ELECTROCAR S.R.L. iniţiator, primar Nistor Tatar;
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere/folosinţă gratuită pentru spaţiile cu altă destinaţie aflate în proprietatea privată a Municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
19. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome aniversare şi a unui premiu, domnului Onica Gheorghe, veteran de război, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de aniiniţiator, primarNistor Tatar;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor, persoane fizice, eligibili pentru obţinerea atestatului/autorizaţia de administrator de condominii din municipiul Rădăuţi iniţiator, primar Nistor Tatar;
21. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă şi aprobarea preţului de vânzare a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi în suprafaţă de 18 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Călăraşi, nr. 10A, către Sticleţ Simion şi Sticleţ Lidia – iniţiator, primar Nistor Tatar;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă situat în str. 22 Decembrie, nr. 15, sc. A, ap. 33, municipiul Rădăuţi către chiriaşul Dascălu Dumitru – iniţiator, primar Nistor Tatar;
Diverse:
1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 21150/10/2 din 26.11.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 18657/03.12.2019;
2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 21151/10/2 din 26.11.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 18658/03.12.2019;
3. Plângerea prealabilă a subsemnaţilor Torac Gabriela, Cârstea Dan şi Chiriliuc Angelica prin care se solicită revocarea HCL 204/29.08.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr.18434/29.11.2019;
4. Nota de relaţii a Serviciului Urbanism şi a.p. cu privire la plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 18434/29.11.2019 şi răspunsul domnului Stigleţ Ilie cu privire la aceeaşi plângere prealabilă a subsemnaţilor Torac Gabriela, Cârstea Dan şi Chiriliuc Angelica

Primar,                                                            Secretar general al Municipiului,

 

Nistor Tătar                                                     Marinică Sofroni

The post Luni, 23 decembrie 2019, orele 10.00, şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi appeared first on JurnaldeRadauti.ro.